Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti
Lummas s.r.o. pre internetovú stránku https://www.veb.sk

Spoločnosť Lummas s.r.o., so sídlom: Orgovánová 3280/9, 960 01 Zvolen, IČO: 44 502 338, DIČ: 2022729709, IČ DPH: SK2022729709, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica Oddiel: Sro, Vložka č.: 15677/S, ktorá je prevádzkovateľom internetovej stránky https://www.veb.sk, vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky internetovej stránky https://www.veb.sk.

Článok I.

Vymedzenie základných pojmov a úvodné ustanovenia

Pokiaľ nie je na Stránke uvedené inak, majú nasledovné pojmy a skratky označené s veľkým začiatočným písmenom význam v ďalej uvedených definíciách:

 1. Elektronický obsah sú dáta vytvorené a poskytnuté v elektronickej podobe, najmä počítačové programy, web stránky, aplikácie, hry, hudba, videá alebo texty.
 2. Klient je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá si objedná vyhotovenie Novej stránky na Stránke.
 3. Objednávka je potvrdenie o práve Klienta voči Zhotoviteľovi o vyhotovení Novej stránky na základe individuálnej cenovej ponuky Zhotoviteľa Klientovi.
 4. Plnenie je termín vyhotovenia Novej stránky (charakteru služby).
 5. Nová stránka je web stránka (Elektronický obsah), alebo služba Zhotoviteľa poskytovaná Klientovi prostredníctvom Stránky.
 6. Stránka je internetová stránka Zhotoviteľa https://www.veb.sk.
 7. VOP sú tieto Všeobecné obchodné podmienky Zhotoviteľa za účelom predaja Novej stránky prostredníctvom Stránky, ktoré upravujú práva a povinnosti Zhotoviteľa a Klienta, pri poskytovaní a využívaní služieb Zhotoviteľa, pričom VOP sú zverejnené a dostupné v elektronickej forme na Stránke.
 8. Zhotoviteľ je spoločnosť Lummas s.r.o. ktorá je prevádzkovateľom Stránky.
 9. Zmluva je zmluva uzatvorená na Stránke medzi Klientom a Zhotoviteľom.

Zhotoviteľ prevádzkuje Stránku a umožňuje Klientovi aby si objednal Novú stránku prostredníctvom tejto Stránky.

Pri Objednávke Novej stránky Klientom dochádza na Stránke k uzatvoreniu Zmluvy medzi Zhotoviteľom, ktorý v tomto vzťahu vystupuje ako predávajúci, a Klientom ako kupujúcim. Po odoslaní Objednávky formou emailu Klient zároveň potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto VOP a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na Zmluvu uzatvorenú na Stránke, ktorú prevádzkuje Zhotoviteľ. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o kúpe a vyhotovení Novej stránky.

Platobné operácie za účelom úhrady ceny Novej stránky sa realizujú úhradou faktúry Klientom.

Pre využívanie Stránky musí koncové zariadenie Klienta/záujemcu spĺňať nasledovné požiadavky: pripojenie k internetu podporujúcemu prenos datových protokolov IP, HTTP, HTTPS, internetový prehliadač, ktorý podporuje HTML5, CSS3 a JavaScript, minimálne rozlíšenie CSS 320x560px, aktivovanú podporu cookies, aktivovanú podporu vyskakovacích okien, operačný systém a aktívnu e-mailovú adresu.

Klient, ako aj akákoľvek iná osoba je povinná používať Stránku v súlade s jej účelom a VOP, ako aj v súlade s dobrými mravmi a právnymi predpismi právneho poriadku Slovenskej republiky a zároveň je povinný sa zdržať činností, ktoré môžu narušiť jej správne fungovanie. Klient, ako aj akákoľvek iná osoba nesmie najmä:

 1. poškodzovať dobrú povesť spoločnosti Lummas s.r.o. ani práva tretích osôb,
 2. narúšať používanie Stránky (https://www.veb.sk), vrátane bránenia používania tejto Stránky iným Klientom, záujemcom,
 3. zasahovať do obsahu, bezpečnosti alebo technickej povahy Stránky,
 4. vytvárať falošné správy za účelom falšovania identity Klienta,
 5. posielať na Stránku vírusy ani akékoľvek iné nebezpečné alebo škodlivé programy,
 6. pokúšať sa vniknúť do dát s obsahom o iných Klientoch,
 7. pokúšať sa vniknúť do databázy Stránky,
 8. využívať Stránku na rozosielanie nevyžiadaných správ (spam) a reťazových správ.

Klient je plne zodpovedný za všetky úkony, ktoré vykoná na Stránke a v Novej stránke. Klient je povinný bez zbytočného odkladu informovať Zhotoviteľa o akomkoľvek podozrení na zneužitie jeho údajov treťou osobou.

Zhotoviteľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu alebo ušlý zisk, ktorý vznikol Klientovi/záujemcovi priamo alebo nepriamo v dôsledku (i) prerušenia fungovania Stránky, alebo Novej stránky, (ii) neoprávneného zásahu Klienta alebo akýchkoľvek tretích osôb do Stránky, alebo Novej stránky, (iii) nezlučiteľnosti Stránky, alebo Novej stránky s koncovým hardvérom alebo softvérom Klienta/záujemcu alebo pripojením k internetu, (iv) technických problémov, vrátane chýb a zlyhania pripojenia Stránky, alebo k Novej stránke.

Klient odoslaním Objednávky potvrdzuje Zhotoviteľovi, že súhlasí s tým, že tieto VOP a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky zmluvné vzťahy uzavreté na Stránke na základe ktorej Zhotoviteľ vyhotoví Novú stránku  podľa individuálnej cenovej ponuky odsúhlasenej klientom formou emailovej Objednávky. Klient odoslaním Objednávky Zhotoviteľovi dáva súhlas na spracovanie osobných údajov (bližšie pozri PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV A POUŽÍVANIE COOKIES). V prípade, že Klient a Zhotoviteľ uzatvoria písomnú zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od VOP, budú ustanovenia danej zmluvy uprednostnené pred VOP.

Kontaktné údaje Predajcu:
mail: info@veb.sk
telefón: +421 901 77 60 77
poštová adresa: Lummas s.r.o., Orgovánová 3280/9, 960 01 Zvolen
adresa prevádzky: Lummas s.r.o., Jozefa Kozačeka 9282, 960 01 Zvolen (U Spasiteľa 3. poschodie)

Číslo účtu pre bezhotovostné platby:
Tatra banka, a.s.
číslo účtu: 2626192189/1100
IBAN: SK7511000000002626192189
SWIFT : TATRSKBX

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 048/412 49 69
048/415 18 71
fax č.: 048/4124 693

Článok II.

Objednávka

 1. Klient berie na vedomie, že s Objednávkou Novej stránky je spojená povinnosť zaplatiť kúpnu cenu Novej stránky uvedenú v cenovej ponuke. Pri niektorých ponukách Zhotoviteľa nie je zobrazená cena na Stránke, nakoľko vlastnosti a charakter ponuky si vyžadujú pripraviť Zhotoviteľom individuálnu cenová ponuku.
 2. Ceny typov Novej stránky a ich špecifikácia je zverejnená na Stránke v časti cenník.
 3. Objednávka Novej stránky sa realizuje prostredníctvom kontaktného formulára na Stránke, alebo odoslaním emailu na našu emailovú adresu info@veb.sk.
 4. Objednávka Novej stránky je návrhom na uzavretie zmluvy na vyhotovenie Novej stránky (Zmluvy), ktorá je uzatváraná medzi Klientom a Zhotoviteľom prostredníctvom Stránky.
 5. Klient objednáva vyhotovenie Novej stránky:
  1. Objednávka na vyhotovenie Novej stránky sa stáva záväznou až momentom prebratia formulára, alebo emailu s predmetom Objednávky, číslom cenovej ponuky a potvrdenia Zhotoviteľom o akceptácií. Akceptáciu potvrdenia Objednávky Klientovi poskytne Zhotoviteľ formou emailovej odpovedi.
  2. Súhlasí s ustanoveniami VOP platnými v čase Objednávky, ako aj s podmienkami cenovej ponuky, akceptuje ich a zaväzuje sa nimi riadiť.
 6. Po dokončení objednávky príde Klientovi emailová správa o Objednávke na registračnú emailovú adresu.
 7. Zmluva o vyhotovení Novej stránky medzi Klientom a Zhotoviteľom sa považuje za uzatvorenú momentom pripísania sumy na bankový účet Zhotoviteľa. Zmluva, t.j. zmluvný vzťah medzi Klientom a Zhotoviteľom trvá po dobu trvania práv a povinností Zhotoviteľa a Klienta z nej vyplývajúcich; záväzky Zhotoviteľa a Klienta zo Zmluvy zanikajú ich splnením alebo inými spôsobmi podľa platných právnych predpisov. Klient súhlasí s uzavretím Zmluvy, Zmluvy s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku. Klient taktiež berie na vedomie, že náklady, ktoré mu vzniknú pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavieraním takejto Zmluvy, ako sú náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory, prípadne zasielanie SMS správ a iné, si hradí Klient sám a to podľa dohodnutých podmienok s dodávateľmi týchto služieb pre Klienta.
 8. Daňové doklady vo vzťahu k Objednávke na základe Zmluvy vydáva Zhotoviteľ.
 9. V prípade, ak Klient vystupuje pri kúpe Novej stránky v postavení zdaniteľnej osoby t.j. obstaráva Novú stránku na účely podnikania má nárok na obdržanie daňového dokladu od Zhotoviteľa. Klient má povinnosť oznámiť túto skutočnosť prostredníctvom korektne vyplnenej Objednávky s fakturačnými údajmi Klienta. Zhotoviteľ nemá zákonnú povinnosť vystavovať daňové doklady – v zmysle zákona o DPH (222/2004 Z.z.) – fyzickým osobám nepodnikateľom.
 10. Zhotoviteľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú Klientovi v dôsledku zle uvedenej emailovej adresy (uvedenú v Objednávke), zo strany Klienta.
 11. Zhotoviteľ je povinný Objednávku Klienta splniť a Novú stránku vyhotoviť Klientovi v lehote do 30 dní od akceptovania Objednávky Klienta Predajcom; túto dodaciu lehotu Klient bez výhrad akceptuje. Bližšie podmienky a informácie o vyhotovení Novej stránky sú uvádzané pri konkrétnej ponuke v časti cenník na Stránke.
 12. Záväzky vyplývajúce z vyhotovenia Novej stránky sa považujú za splnené poskytnutím prístupových práv do časti administrácie Novej stránky zo strany Predajcu Klientovi.

Článok III.

Práva a povinnosti

 1. Zhotoviteľ najneskôr do 2 dní od pripísania sumy na svoj bankový účet potvrdí Klientovi začiatok realizácie vyhotovenia Novej stránky na jeho registračný email.

 2. Objednávka (v elektronickej podobe) je spôsobilým dokladom na preukázanie práv vyplývajúcich z Objednávky.

 3. Klient je oprávnený použiť Objednávku iba za podmienok, ktoré sú zverejnené v konkrétnej ponuke, v Objednávke a prípadne v inštrukciách doručených Klientovi spolu s Objednávkou na emailovú adresu Klienta.

 4. Ak cenová ponuka alebo Objednávka stanovujú potrebu dojednania úpravy, medzi Zhotoviteľom a Klientom na poskytnutie Plnenia (napr. dojednania prístupu k hostingu domény, alebo objednávku hostingu), Zhotoviteľ navrhne doplatok sumy za služby nad rámec cenovej ponuky vyhotovenia Novej stránky. Pokiaľ Klient neprijme ponuku Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný na základe žiadosti Klienta vrátiť platbu uhradenú Klientom.

 5. Po uplynutí doby platnosti Objednávky stráca Klient nárok na poskytnutie práva vyplývajúceho z Objednávky bez nároku na vrátenie sumy za Objednávku.

 6. Klient nie je oprávnený postúpiť práva a/alebo previesť povinnosti týkajúce sa Objednávky na ďalšiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Zhotoviteľa.

Článok IV.

Zodpovednosť Zhotoviteľa

 1. Zhotoviteľ ako dodávateľ Novej stránky ako aj dodávateľ Plnenia je zodpovedný:

  1. za kvalitu a rozsah Plnenia,

  2. za dodanie Plnenia,

  3. za naplnenie práv Klienta z Objednávky,

  4. za pravdivosť a úplnosť Ponuky a

  5. za plnenie všetkých práv Klienta vyplývajúcich Klientovi z platných právnych predpisov, z Objednávky, a to tak v súvislosti s kúpou Novej stránky ako aj v súvislosti a poskytovaním Plnenia.

 2. Zhotoviteľ nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu, odcudzenie, poškodenie alebo zničenie Objednávky a nie je povinní poskytnúť Klientovi náhradnú Objednávku.

Článok V.

Podmienky reklamácie

 1. V prípade, ak Klient v lehote podľa týchto VOP neobdrží prístupové právo do administrácie Novej stránky, alebo Nová stránka neobsahuje dohodnutú špecifikáciu podľa cenovej ponuky, Klient môže vady reklamovať.

 2. Klient je povinný vady, uplatniť písomne emailom na adresu: info@veb.sk. Lehota na vykonanie takejto reklamácie je najneskôr 14 dní po konci  určeného termínu dokončenia Plnenia vyhotovenia Novej stránky. Pokiaľ Klient neuplatní vady v lehotách a spôsobom podľa predchádzajúcich viet, jeho práva zo zodpovednosti za vady zanikajú.

 3. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady podľa bodu 1. tohto článku VOP do 7 pracovných dní od doručenia reklamácie. V prípade, že vada v danej lehote nebude odstránená, je Klient oprávnený od kúpy odstúpiť.

 4. Klient je oprávnený podať reklamáciu:

  1. na správnosť faktúry v prípade, ak má dôvodné podozrenie, že Zhotoviteľ nevystavil faktúru za Novú stránku v súlade so Zmluvou a dohodnutou cenou, b) týkajúcu sa kvality funkčnosti zhotovenia Novej stránky na mieru.

  2. Klient musí uplatniť reklamáciu v 30-dňovej lehote odo dňa, kedy nastala skutočnosť odôvodňujúca reklamáciu, inak právo zaniká.

 5. Reklamáciu musí Klient uplatniť:

  1. e-mailom na info@veb.sk, alebo

  2. písomne na adrese Zhotoviteľa. (Lummas s.r.o., Orgovánová 3280/9, 960 01 Zvolen).

 6. V reklamácii musí Klient uviesť svoje identifikačné údaje (číslo faktúry) a jasne opísať čoho sa reklamácia týka. V prípade reklamácie správnosti úhrady za Novú stránku musí Klient uviesť číslo faktúry, ktorého sa reklamácia týka.

 7. Uplatnenie reklamácie na prešetrenie správnosti výšky úhrady faktúry nemá odkladný účinok na zaplatenie úhrady, t.j. nezbavuje Klienta povinnosti uhradiť faktúru do dňa jej splatnosti uvedenej na faktúre.

 8. V prípade kladného vybavenia reklamácie Zhotoviteľ zúčtuje oprávnene reklamovanú cenu za Novú stránku v najbližšom zúčtovacom období, prípadne obdobiach až do zaplatenia celej oprávnene reklamovanej ceny Novej stránky.

 9. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo neuznať reklamáciu, ak zníženie kvality, alebo obsahu Novej stránky spôsobili:

  1. okolnosti vylučujúce jeho zodpovednosť,

  2. neodborné alebo neoprávnené zásahy Klienta do Novej stránky alebo inými tretími osobami, ktorým Klient umožnil vedome alebo nevedome takýto zásah.

Článok VI.

Odstúpenie od Zmluvy (kúpa Novej stránky)

 1. Klient je oprávnený odstúpiť od kúpy Novej stránky bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa doručenia Objednávky elektronickou formou, pokiaľ Objednávka nebola použitá a nenadobudla termín začatia plynutia vyhotovenia Novej stránky charakteru služby. O odstúpení od Zmluvy je potrebné informovať Zhotoviteľa. Ak si Klient kúpi vyhotovenie Novej stránky charakteru služby, ktorá sa má uskutočniť pred uplynutím doby na odstúpenie podľa prvej vety tohto ustanovenia, je Klient oprávnený odstúpiť od Zmluvy bez uvedenia dôvodu len do momentu začiatku Plnenia služby (napr. do začiatku vytvárania novej webovej stránky). Pre vylúčenie pochybnosti sa ďalej uvádza, že v prípade Nových stránok charakteru služieb, ak Klient požiadal o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od Zmluvy, je Klient povinný uhradiť cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy Klient oznámil svoje rozhodnutie odstúpiť od Zmluvy spôsobom podľa tohto bodu. Zhotoviteľ týmto poučuje Klienta, že v prípade začatia poskytovania služby na ktorú bola Objednávka vystavená pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy alebo ak Klient o poskytovanie tejto služby na ktorú bola Objednávka vystavená pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy požiada, Klient udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od Zmluvy. Zhotoviteľ týmto poučuje Klienta, že v prípade prípadného využitia Objednávky vystavenej na využitie vyhotovenia Elektronického obsahu Zhotoviteľom inak ako na hmotnom nosiči pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy, Klient udelením súhlasu so začatím poskytovania takéhoto Elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy stráca právo na odstúpenie od Zmluvy. Zhotoviteľ týmto poučuje Klienta, že udelením súhlasu so začatím poskytovania Elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy stráca Klient právo na odstúpenie od Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy je možné uplatniť písomne emailom z emailovej adresy Klienta na adresu info@veb.sk, prípadne v listinnej podobe na adresu Lummas s.r.o., J.Kozačeka 9282, 960 01 Zvolen, pričom v správe musí byť identifikovaná Objednávka s číslom faktúry, od kúpy ktorej chce Klient odstúpiť. Pri uplatnení práva Klienta na odstúpenie je potrebné o tom Zhotoviteľa informovať a je možné využiť aj Formulár na odstúpenie od Zmluvy, ktorý je možné stiahnuť tu (kliknutím sem sa Vám zobrazí formulár na odstúpenie od Zmluvy). Prijatie odstúpenia od Zmluvy Zhotoviteľ bezodkladne emailom potvrdí.

 2. Po odstúpení od Zmluvy Zhotoviteľ vráti Klientovi platbu, ktorú Klient preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím Zmluvy. Platba predstavujúca kúpnu cenu Novej stránky bude Klientovi vrátená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude Zhotoviteľovi doručené oznámenie Klienta o odstúpení od Kúpnej Zmluvy.

 3. Klient je zároveň oprávnený odstúpiť od Zmluvy ak Objednávka nebude doručená v lehote stanovenej v zmysle článku V. bod 1. týchto VOP. Klient je ďalej oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy ak Nová stránka nebude poskytnutá v dohodnutom termíne odovzdania Novej stránky podľa cenovej ponuky Zhotoviteľom.

Všeobecné ustanovenia k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy a Zmluvy

 1. Klient nemôže odstúpiť od Zmluvy predmetom ktorej je:
  1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Klienta a Klient vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od Zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

 2. Zhotoviteľ má právo stiahnuť ponuku zo Stránky, ak zistí, že  má ponuka vadu, pre ktorú nemôže byť ponúkaná. Klient berie na vedomie a súhlasí, že v tomto prípade platba za Objednávku ním uhradenú sa mu vráti, pričom toto plnenie je povinný Klient od Zhotoviteľa prijať. Platba za Objednávku bude Klientovi vrátená do 14 dní od stiahnutia ponuky zo Stránky, a to na Účet Klienta, z ktorého vykonal predmetnú Objednávku.

 3. Klient odoslaním Objednávky potvrdzuje, že Zhotoviteľ včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru.

Článok VII.

Osobné údaje a ich ochrana

 1. Ochrana osobných údajov a používanie cookies sú uvedené v časti Pravidlá ochrany osobných údajov a používanie cookies.

Článok VIII.

Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Zhotoviteľ zverejňuje VOP na Stránke.

 2. Zmluvné vzťahy medzi Klientom a Zhotoviteľom bližšie neupravené v týchto VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č.40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov, zákonom č.513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov, Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.

 3. V prípade, že niektoré ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným alebo nerealizovateľným, použije sa namiesto takéhoto ustanovenia to ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Tým nie je dotknutá platnosť, účinnosť a realizovateľnosť ostatných ustanovení alebo VOP ako celku.

 4. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto VOP je splnená umiestnením na Stránke.

 5. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť voči Klientovi odoslaním Objednávky Klientom.

 6. Klient vytvorením Objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 7. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 05.05.2020.